Privacy verklaring | Disclaimers

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Bart Ebben BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bart Ebben BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van& Bart Ebben BV of zijn eigendom van de respectievelijke genoemde eigenaar. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bart Ebben BV is het uitdrukkelijk niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bart Ebben BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bart Ebben BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van weke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Acceptatie

Gebruik maken van de mogelijkheden die aangeboden worden via https://bartebben.com, https://bartebben.de, https://bartebben.be en/of https://bartebben.nl is volledig op vrijwillige basis en eigen initiatief. Bart Ebben BV geeft uitdrukkelijk geen toestemming de gegevens op te nemen in adresbestanden, mailinglijsten of bestanden waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd door de gegevens te verkopen.

Privacy

Het is mogelijk dat Bart Ebben BV cookies plaatst op uw computer. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze een melding geeft op het moment dat er een cookie wordt geïnstalleerd. Er kan niet meer persoonlijke informatie worden gegenereerd dan dat u zelf invult. De informatie uit een cookie kan ervoor zorgen dat je niet steeds dezelfde info in onze site hoeft in te voeren. Ook zal de cookie info gebruikt worden voor Google Analytics, Google Tag manager en ons eigen CRM systeem ter verbetering van de Bart Ebben websites en zal niet aan derden worden verstrekt. De wet bescherming persoonsgegevens is hierop van toepassing.

Emailadressen

Een emailadres dat u in onze site ingeeft zal gebruikt worden voor beantwoording van uw aanvraag en bij een bestelling voor de track and trace informatie. Als u al klant bent bij Bart Ebben is het ook mogelijk om Email nieuwsbrieven te ontvangen, indien u de nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven onderaan in de betreffende email. Het mailadres zal niet aan derden worden verstrekt.

Telefoongesprekken

Telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en worden maximaal 3 jaar bewaard.

Bij gebruik van één of meerdere van de genoemde sites accepteert u bovenstaande onvoorwaardelijk.


Algemene voorwaarden voor Verkoop en Leveringsvoorwaarden

Op de leveringen van Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de STIBA van toepassing, deze kunt u hieronder nalezen. Als belangrijke extra toevoegingen hierop gelden de aanvullende voorwaarden van Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot zoals onderaan dit artikel vermeld:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - ANNEX C:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing.

1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het STIBA-lid slechts voor over deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Overeenkomst

2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door het STIBA-lid, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door het STIBA-lid.

2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het STIBA-lid binden het STIBA-lid niet dan nadat en voor zover zij door het STIBA-lid schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.

3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden het STIBA-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-lid. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk belang heeft.

4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van het STIBA-lid te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal het STIBA-lid gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in rekening te brengen.

4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.

4.4 Vervoer en verzending van verkochte zaken door het STIBA-lid vindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.

5. Leveringstermijn

5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.

5.2 In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

6. Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan het STIBA-lid de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder IDeal, PayPal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de koper zullen door het STIBA-lid niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico's kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. Het STIBA-lid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.

6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.

6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor het STIBA-lid verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso's met een minimum van € 50,00.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van het STIBA-lid.

7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

8. Tekortkomingen/klachten

8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan het STIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.

8.2 Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikellid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.

8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te vergoeden.

8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden van STIBA.

9. Overmacht

9.1 Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden toegerekend indien het STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

  • tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
  • oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
  • sabotage, boycot, staking of bezetting;
  • machineschade;
  • diefstal uit de magazijnen;
  • bedrijfsstoornissen;
  • maatregelen van de overheid;
  • slecht weer;
  • blikseminslag;

9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Gebruik van de zaak

10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het STIBA-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door het STIBA-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid het factuurbedrag niet te boven gaat.

11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

11.3 Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper het STIBA-lid tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12. Ontbinding

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid richt, zal de koper te allen tijde eerst het STIBA-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.

12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.

12.3 Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door het STIBA-lid verrichte prestaties en heeft het STIBA-lid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA-lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

13. Geschillen

13.1 Op alle transacties tussen het STIBA-lid en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het STIBA-lid zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.

13.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

Aanvullende verkoop- en leveringsvoorwaarden Bart Ebben specialist Citroën DS Peugeot (hierna te noemen Bart Ebben):

1 Op alle door Bart Ebben geleverde, gebruikte onderdelen krijgt de koper standaard 3 maanden garantie, niet op arbeidsloon en niet op verzendkosten. Deze garantie geldt alleen voor door Bart Ebben gemerkte delen die met de originele factuur worden omgeruild. Indien er gedurende de garantieperiode door Bart Ebben een vervangend onderdeel geleverd dient te worden, wordt dit altijd eerst gefactureerd en door de koper betaald. Pas als het te vervangen onderdeel retour is wordt bekeken of aan alle garantiebepalingen is voldaan en het onderdeel voor garantie in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt het teveel betaalde bedrag per bank gecrediteerd.

2 Door Bart Ebben foutief geleverde onderdelen dienen binnen twee weken na factuurdatum bij Bart Ebben aangeleverd te worden om voor omruilen in aanmerking te kunnen komen.

3 Elektrische/elektronische componenten (zoals bijvoorbeeld computers, relais, aansturingsmodules, kachelventilatoren, enz.) worden nooit retour genomen.

4 Door de koper foutief bestelde onderdelen (uitgezonderd Elektrische componenten) kunnen in overleg door Bart Ebben retour genomen worden, mits de onderdelen in dezelfde staat verkeren als bij levering. Op de onderdelen dient ons merkteken duidelijk aanwezig te zijn en de koper dient de originele factuur te overleggen. De koper ontvangt dan een creditnota van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten en statiegeld) minus 25% ter compensatie van de door Bart Ebben gemaakte extra kosten.

5 Op een aantal onderdelen (bijvoorbeeld motoren, versnellingsbakken, hydraulische delen, enz.) wordt statiegeld doorberekend. Dit bedrag wordt gefactureerd bij de verkoop van het onderdeel en dient door de koper betaald te worden. Het statiegeldbedrag wordt door Bart Ebben aan de koper terugbetaald zodra het oude onderdeel in de afgesproken staat door Bart Ebben ontvangen is.

6 Indien een bij Bart Ebben aangeschaft, gebruikt onderdeel in de werkplaats van Autobedrijf Bart Ebben wordt gemonteerd, geldt ook de 3 maanden garantie op het onderdeel, niet op arbeidsloon.

Download de algemene voorwaarden
Copyright @ Bart Ebben B.V. 1978-2023