Algemene voorwaarden voor Verkoop en Levering

Op de leveringen van Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de STIBA van toepassing, deze kunt u hieronder nalezen. Als belangrijke extra toevoegingen hierop gelden de aanvullende voorwaarden van Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot zoals onderaan dit artikel vermeld: 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN STIBA
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing.
1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het STIBA-lid slechts voor zover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.4 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij het STIBA-lid schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomt.
2. Prijzen
2.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.
2.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden het STIBA-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
3. Levering
3.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-lid. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk belang heeft.
3.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering danwel verzending.
3.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
3.4 Vervoer van onderdelen door het STIBA-lid vindt geheel voor rekening en risico van de koper.
4. Leveringstermijn
4.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij -mondelinge en schriftelijkeorderbevestiging.
4.2 In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd om als nog aan haar verplichtingen te voldoen. 1188/AVA/966/13/08/07 Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de BALV d.d. 27-11-2001 2
4.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
4.4 Indien de koper niet binnen vier weken nadat het STIBA-lid koper heeft geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij het STIBA-lid schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.
5. Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant.
5.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.
5.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
5.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.
5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureau's, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor het STIBA-lid verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke
incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso's met een minimum van € 50,00.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van het STIBA-lid.
6.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
6.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.
7. Tekortkomingen/klachten
7.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan het STIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing te doen zijn is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de koop (overeenkomstig artikel 4 STIBA Garantievoorwaarden).
7.2 Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
7.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkomingen en het STIBA-lid er na herhaalde pogingen niet in slaagt de tekortkomingen 1188/AVA/966/13/08/07 Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de BALV d.d. 27-11-2001 3 aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te vergoeden.
7.5 Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op een tekortkoming aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
7.6 De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Garantievoorwaarden van STIBA.
8. Overmacht
8.1 Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden toegerekend indien het STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
- tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
- oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
- sabotage, boycot, staking of bezetting;
- machineschade;
- diefstal uit de magazijnen;
- bedrijfsstoornissen;
- maatregelen van de overheid;
- slecht weer;
- blikseminslag;
- brand.
8.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9. Gebruik van de zaak
9.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het STIBA-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
9.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door het STIBA-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
10. Aansprakelijkheid
10.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid het factuurbedrag niet te boven gaat. 10.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden 1188/AVA/966/13/08/07 Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de BALV d.d. 27-11-2001 4 verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
10.3 Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper het STIBA-lid tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
10.5 Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
11. Ontbinding
11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid richt, zal de koper te allen tijde eerst het STIBA-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
11.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
11.3 Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
11.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door het STIBA-lid verrichte prestaties en heeft het STIBAlid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA-lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.
12. Geschillen
12.1 Op alle transacties tussen het STIBA-lid en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het STIBA-lid zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA-Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.
12.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet. 's-Hertogenbosch, mei 2002.

Aanvullende Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot (hierna te noemen Bart Ebben): 

1. Op alle door Bart Ebben geleverde, gebruikte onderdelen krijgt de koper standaard 3 maanden garantie, niet op arbeidsloon en niet op verzendkosten. Deze garantie geldt alleen voor door Bart Ebben gemerkte delen die met de originele factuur worden omgeruild. De standaard garantie kan eventueel tegen meerprijs uitgebreid worden een overzicht hiervan vindt u hier. Meer informatie hierover kan bij onze verkopers worden ingewonnen. Indien er gedurende de garantieperiode door Bart Ebben een vervangend onderdeel geleverd dient te worden, wordt dit altijd eerst gefactureerd en door de koper betaald. Pas als het te vervangen onderdeel retour is wordt bekeken of aan alle garantiebepalingen is voldaan en het onderdeel voor garantie in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt het teveel betaalde bedrag per bank gecrediteerd.
2. Door Bart Ebben foutief geleverde onderdelen dienen binnen twee weken na factuurdatum bij Bart Ebben aangeleverd te worden om voor omruilen in aanmerking te kunnen komen. 
3. Elektrische/electronische componenten (zoals bijvoorbeeld computers, relais, aansturingsmodules, kachelventilatoren, enz.) worden nooit retour genomen.
4. Door de koper foutief bestelde onderdelen (uitgezonderd Elektrische componenten) kunnen in overleg door Bart Ebben retour genomen worden, mits de onderdelen in dezelfde staat verkeren als bij levering. Op de onderdelen dient ons merkteken duidelijk aanwezig te zijn en de koper dient de originele factuur te overleggen. De koper ontvangt dan een creditnota van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten en statiegeld) minus 25% ter compensatie van de door Bart Ebben gemaakte extra kosten.  
5. Op een aantal onderdelen (bijvoorbeeld motoren, versnellingsbakken, hydraulische delen, enz.) wordt statiegeld doorberekend. Dit bedrag wordt gefactureerd bij de verkoop van het onderdeel en dient door de koper betaald te worden. Het statiegeldbedrag wordt door Bart Ebben aan de koper terugbetaald zodra het oude onderdeel in de afgesproken staat door Bart Ebben ontvangen is.
6. Indien een bij Bart Ebben aangeschaft, gebruikt onderdeel in de werkplaats van Autobedrijf Bart Ebben wordt gemonteerd, geldt ook de 3 maanden garantie op het onderdeel, niet op arbeidsloon.


Lees meer over Kwaliteit & Garanties of keer terug naar de homepage.

Download hier de Algemene Voorwaarden van Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot onderdelen.

Download de Algemene Voorwaarden van Bart Ebben Specialist CitroŽn Peugeot onderdelen